Література. Інфекційні хвороби, 5-й курс

Рекомендована література для самопідготовки з дисципліни "інфекційні хвороби", 5-й курс

Основна

Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т ./ за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – Т. 1. – 652 с. + Гриф МОЗ. С. 52-202.

Інфекційні хвороби. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Голубовська О.А, Герасун Б.А., Зінчук О.М. та інші / За ред. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2022. – 328 с.

Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, Н. І. Ільїна [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 288 с.

Епідеміологія у схемах : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 256 с.

Infectious disease : textbook /O. A. Holubovska, M. A. Andreichyn, Shkurba et al. ; edited by O. A. Holubovska. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 664 p.

Comprehensive Textbook of Infectious Disease : M. I. Sahadulla, S. A. Udman. – 2rd edition. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. Limited, 2019 – 835 p.

Тропічні хвороби: навч. посіб. / В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко - К. : ВСВ "Медицина", 2019 - 384 с.

Атлас інфекційних хвороб [М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарьов та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина.— 3-тє вид., випр. і допов.— Львів: Магнолія, 2019.— 296 с. Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів

Recognition and diagnosis of infectious diseases / Посібник для англомовних студентів медичних вузів. M. Kryzhanska, O. Zubach, O. Vorozhbyt // – Львів: ЛНМУ, 2018. – 95 с.

Інфекційні хвороби : підручник / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко [та ін.] ; за ред. В. М. Козька. – Київ: Медицина, 2019. – 312 с.

Додаткова

Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : пер. 19-го англ. вид. : у 2 т. Т. 1 / за ред. Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери ; наук. ред. пер. : Сергій Климнюк, Валерій Мінухін, Сергій Похил. – К. : ВСВ «Медицина», 2020. – 434 с

Recognition and diagnosis of infectious diseases/Посібник для англомовних студентів медичних вузів. M. Kryzhanska, O. Zubach, O.Vorozhbyt // – Львів: ЛНМУ, 2018. – 95 с.

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією: навч. посібник / Шостакович-Корецька Л.Р., Литвин К.Ю., Суременко М.С., та ін. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2018. — 132 с.

Медична паразитологія з ентомологією : навч. посіб. / В. М. Козько, В. В. М’ясоєдов, Г. О. Соломенник та ін.; за ред. В. М. Козька, В. В. М’ясоєдова. — 2-е вид., випр. — К.: ВСВ «Медицина», 2017. — 336 с.

Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с

Малярия: монография / О.А. Голубовская, А.В. Шкурба, Л.А. Колос. – К.: ВСИ «Медициина», 2015. – 288 с.

Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з дисципліни “Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції” укладачі: М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва, Н. Г. Малиш. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 201с.

Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з дисципліни “Внутрішня медицина: інфекційні хвороби” укладачі: М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва, Н. Г. Малиш. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 147 с.

Вірусологія: підручник / I.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет" , 2019 - 351 с.

Інформаційні ресурси

Офіційний сайт ВООЗ – режим доступу: http://www.who.int

Кокрановське Співтовариство. Відкриті матеріали для навчання– режим доступу: http://www.cochrane-net.org/openlearning/

Оксфордський Центр доказової медицини – режим доступу: The Centre for Evidence-Based Medicine

Сайт British Medical Journal (Британський Медичний Журнал) – режим доступу:

http://bmj.bmjjournals.com/collections/epidem/epid.shtml

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – режим доступу:

http://www.cdc.gov/foodborneoutbreaks/info_healthprofessional.htm

UNC Gillings School of Global Public Health – режим доступу: http://www.sph.unc.edu/courses/Course_support/Case_studies13.

Institute for Health Metrics and Evaluation – режим доступу:

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року».

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року».

https://www.phc.org.ua/

https://moz.gov.ua/

https://www.who.int/

http://infection.med.sumdu.edu.ua/

Останнє оновлення (Середа, 21 вересня 2022, 05:33)