Інтернатура з інфекційних хвороб

Цілі дисципліни, її місце в системі підготовки спеціаліста

Метою інтернатури є первинна спеціалізація лікарів з інфекційних хвороб, їх практична підготовка та підвищення професійного рівня до самостійної лікарської діяльності в інфекційних відділеннях лікарень і кабінетах інфекційних захворювань поліклінік. Це обов’язкова форма післядипломної підготовки лікаря, після закінчення якої вони отримують звання лікаря-інфекціоніста.

Задачі вивчення дисципліни, формування знань і вмінь

По закінченню інтернатури з інфекційних хвороб лікар повинен знати:

 • організацію планової та екстреної допомоги населенню країни ( загальні питання ), організацію роботи в інфекційному відділенні і в кабінеті інфекційних захворювань поліклініки ( КІЗ );
 • організацію медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій по особливо небезпечним інфекціям;
 • основні питання паразитології, бактеріології, вірусології;
 • нормальну фізіологію систем організму, етіопатогенез інфекційних захворювань, взаємозв’язок функціональних систем у здорових і хворих;
 • орієнтуватися в константах гомеостазу, їх порушеннях та корекції;
 • інтерпретувати результати загальних та специфічних методів дослідження, робити на основі цих даних узагальнення та практичні висновки;
 • дезінфікуючий режим в інфекційному відділенні;
 • основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму інфекційного відділення;
 • основи фармакотерапії (зокрема антибіотико- та гормонотерапії, інтерферонотерапії, противірусних препаратів), імунології, антибіотико - профілактики в інфектології;
 • симптоматику основних інфекційних захворювань, особливості їх перебігу, диференціальну діагностику інфекційних хвороб з суміжною ( терапевтичною, гінекологічною, хірургічною патологією ( за списком 2 ОППП );
 • основи фізіотерапії, курортології, лікувального масажу, фізкультури та інших параклінічних методів;
 • основи дієтології;
 • основи реабілітації та положення про тимчасову та стійку втрату працездатності.

По закінченню інтернатури лікар-інтерн повинен вміти:

 • провести цілеспрямоване клінічне обстеження хворого;
 • визначити необхідний обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, організувати своєчасне їх виконання, проведення реанімаційних заходів (за списком 4 ОППП );
 • надати невідкладну допомогу хворим у термінальних ситуаціях ( масаж серця та інші заходи для відновлення його роботи, штучне дихання, термінова трахеостомія, методи зупинки зовнішньої кровотечі, профілактика та лікування шоку, промивання шлунка при отруєннях, сифонні клізми) ( за списком 3 ОППП);
 • визначити показання для госпіталізації за профілем та організувати її;
 • провести диференціальну діагностику захворювання у дорослих та дітей, в разі потреби організувати консультацію профільних спеціалістів;
 • обґрунтувати тактику медикаментозного лікування хворих з інфекційними захворюваннями, показання до проведення сеансів еферентної терапії (гемосорбція, гемодіаліз, плазмоферез, ультрафільтрація) у інфекційних хворих;
 • визначити групову і резусну приналежність крові, проводити проби на індивідуальну сумісність, переливати кровозамінні розчини, діагностувати ускладнення та застосовувати заходи боротьби з ними;
 • застосовувати основні принципи лікування інфекційних хворих;
 • своєчасно діагностувати і лікувати різні ускладнення, рецидиви інфекційних хвороб.

Завантажити навчальний план інтернатури з інфекційних хвороб.

Завантажити робочу програму інтернатури з інфекційних хвороб.

Завантажити розпис циклів інтернатури з інфекційних хвороб.

Завантажити календарно-тематичний план занять в інтернатурі з інфекційних хвароб.

Рекомендована література для самопідготовки

Інфекційні хвороби

ОСНОВНА

1 Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. В.В Захлєбаєва, І.0. Троцька. - Суми: СумДУ, 2010. - 272 с. + Гриф МОН. - 28-87.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: І-74
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
2 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст]: навч. пос. в 3-х т. Т.1 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2001. - 856 с. + Гриф МОЗ. - 36-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеці.
3 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст]: навч. посібник. Т. 3 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2003. - 848 с. + Гриф МОЗ. - 46-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеці.
4 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (+Авторизований доступ) [Текст]: навч. посібник В 3-х томах. Т. 2 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2002. - 658 с. + Гриф МОЗ. - 30-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
5 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (Авторизований доступ): навч. пос. в 3-х т. Т.2 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2001. - 696 с.
Шифр: 616.9(075)(0.034)
Електронна версія.
6 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (Авторизований доступ). Т.3 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2002. - 904 с.
Шифр: 616.9(0.034)
Електронна версія.
ДОДАТКОВА
1 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині [Текст]: навч. посібник / За ред.: М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с. + Гриф МОЗ. - 40-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: И74
Замовити в бібліотеці.
2 Інфекційні хвороби (+Авторизований доступ) [Текст]: підручник / За ред. М.Б. Тітова. - К.: Вища школа, 1995. - 567 с. + Гриф МОЗ. - 8-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: І-74
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
3 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання [Текст]: навч. посіб. / М.Д.Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар,Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2002. - 148 с. - 3-04.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
4 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: конспект лекцій для студ. і лікарів спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2001. - 47 с. - 1-00.
Шифр: 616.36-002(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
5 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: тестові завдання [Текст]: навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2002. - 236 с. - 4-74.
Шифр: 616.9(072) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
6 Чорновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст]: підручник / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К.: Медицина, 2010. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 75-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-75
Замовити в бібліотеці.
7 Чороновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст]: підручник / А. В. Чороновіл, Р. Ю. Грицко. - 2-ге вид., випр. - К.: Медицина, 2011. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 80-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-75
8 Чемич, М. Д.
Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб [Текст]: навч. посібник / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2000. - 157 с. - 3-20.
Шифр: 616.9-083.98(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
9 Чемич, М. Д.
1980 Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти III - IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2008. - 59 с. - 4-20.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
10 Чемич, М. Д.
1981 Методичні рекомендації до обстеження інфекційного хворого та написання академічної історії хвороби [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2008. - 31 с. - 2-38.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
11 Чемич, М. Д.
2735 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 1) [Текст]: для студ. старших курсів вищих мед. навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 207 с. - 18-18.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
12 Чемич, М. Д.
2736 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 2) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 175 с. - 15-46.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
13 Чемич, М. Д.
2806 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 5) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 179 с. - 15-80.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
14 Чемич, М. Д.
2834 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістові модулі 3, 4) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, В. В. Рябіченко, К. С. Полов'ян. - Суми: СумДУ, 2010. - 195 с. - 7-16.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
15 Чемич, М. Д.
Позааудиторна робота в кліниці інфекційних хвороб: диференціальна діагностика [Текст] : навч. посібник / М. Д. Чемич, З. Й. Красовицький. - Суми: СумДУ, 1998. - 113 с. + Гриф МОЗ. - 2-26.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
16. Інфекційні хвороби: Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал; Внесений ВАК до Переліку наукових фахових видань України у галузі "Медицина"; Мова: українська / Засновник: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Академія наук вищої школи України, Представництво ООН в Україні.
Електронна версія.
17. 1768 Методичні вказівки з клініки, діагностики та лікування гострих распіраторних вірусних інфекцій [Текст]: для студ. і лікарів спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / Н.І. Ільїна, М. Д. Чемич, О. І. Сміян та ін. - Суми: СумДУ, 2001. - 44 с. - 0-92.
Замовити в бібліотеці.
18.Чемич, М. Д.
941 Методичні рекомендації. Шигельоз: клініка, діагностика та лікування [Текст] / М.Д. Чемич, М.А. Андрейчин. - К., 2005. - 29 с. - 1-48.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
19. Чемич, М. Д.
562 Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи лікарів-інтернів-інфекціоністів (практичні заняття) [Текст] / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2003. - 56 с. - 1-84.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
20. Чемич, М. Д.
563 Методичні рекомендації з курсу інфекційних хвороб (інтернатура) [Текст]: для викладачів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2003. - 71 с. - 1-94.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
21. Чемич, М. Д.
599 Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи (семінарські заняття) [Текст]: для лікарів-інтернів-інфекціоністів / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2004. - 53 с. - 1-46.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
22. Чемич, М. Д.
665 Методичні рекомендації. Torch-інфекції: кліника, діагностика, лікування [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна та ін. - Суми: СумДУ, 2004. - 66 с. - 2-24.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
23. 745 Методичні рекомендації. Малярія: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищих мед. закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.Г. Міщиряк та ін. - Суми: СумДУ, 2004. - 64 с. - 2-24.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
24. 2024 Методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики вірусних гепатитів [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, А.О. Сніцарь, Н.І. Ільїна та ін. - Суми: СумДУ, 2008. - 58 с. — 3-58.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
25. 1782 Методические рекомендации по диагностике, лечению менингоэнцефалитов [Текст]: для студ. и врачей спец. 7.110101 "Лечебное дело" / Н.Д. Чемич, А.А. Руденко, Н.И. Ильина и др. - Сумы: СумГУ, 2000. - 26 с. - 0-56.
Замовити в бібліотеці.
26. Чемич, М.Д.
Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. - Суми: СумДУ, 2009. - 288 с.
Електронна версія.
27. Чемич, М.Д.
Методичні вказівки для викладачів до проведення семінарських занять з лікарями-інтернами спеціальності “Інфекційні хвороби” / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. - Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. - Суми: СумДУ, 2009. - 341 с.
Електронна версія.
28. Чемич, М.Д.
Методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять з лікарями-інтернами спеціальності "Інфекційні хвороби" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. - Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. - Суми: СумДУ, 2008. - 363 с.
Електронна версія.
29. Чемич, М.Д.
Методичні рекомендації до практичних занять лікарів-інтернів спеціальності "Інфекційні хвороби" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. - Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. - Суми: СумДУ, 2009. - 210 с.
Шифр: 616.9(076)(0.034) Авторський знак: Ч-42
Електронна версія.
30. Чемич, М. Д.
Методичні рекомендації до семінарських занять лікарів-інтернів спеціальності “Інфекційні хвороби” / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. - Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. - Суми: СумДУ, 2008. - 181 с.
Електронна версія.
31. Чемич, М.Д.
Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Чемич; М.Д.Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар,Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2002. - 148 с. - 3-04.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
32. Чемич, М.Д.
Інфекційні хвороби: тестові завдання [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2002. - 236 с. - 4-74.
Шифр: 616.9(072) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
33. Чемич, М.Д.
Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб [Текст]: навч. посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2000. - 157 с. - 3-20.
Шифр: 616.9-083.98(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
34. Жовтяниці: діагностика, диференціальна діагностика [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь, Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2005. - 282 с. + Гриф МОЗ. - 10-06.
Шифр: 616.36-008.5-07(075.8) Авторський знак: Ж78
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.

ВІЛ-інфекція / СНІД

ОСНОВНА

1. Запорожан, В.М.
ВІЛ-інфекція і СНІД [Текст]: посібник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 636 с. - 31-31.
Шифр: 616.98:578.828(075.8) Авторський знак: З-55
Замовити в бібліотеці.
ДОДАТКОВА
1. Скачко, Б.Г. 
ВІЛ/СНІД [Текст]: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б.Г. Скачко. - К.: Медицина, 2006. - 192 с. - (Шлях до здоров'я). - 12-50.
Шифр: 616.98:578.828 Авторський знак: С42
Замовити в бібліотеці.
2. Покровский, В.В.
Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД (Авторизований доступ): монография / В.В. Покровский. - М.: Медицина, 1996. - 249 с.
Шифр: 616.98 Авторський знак: П48
Электронная версия.
3. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" [Текст]: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2861-VI / Україна. Закони // Голос України. - 2011. - № 7. - 15 січня. - С. 12-13.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
4. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення": закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Праця і зарплата. - 2009. - № 18. - 13 травня. - С. 6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
5. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 77. - 29 квітня. - С. 4.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
6. Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування та підтримки ВІЛ-інфкованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VІ / Україна. Закони // Голос України. - 2009. - № 49. -19 березня. - С. 3.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
7. Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: закон України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI / Україна. Закони // Орієнтир. - 2009. - № 12. - 1 квітня. - C. 5-6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
8. Україна. Кабінет Міністрів.
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р., № 926 [Текст] / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2007. - № 31. - С. 60 - 66.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
9. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам: Постанова Кабінету Міністрів, 25.10.2006р., №1498 [Текст] / К. М. Україна // Зібрання законодавства України. - 2006. - № 42. - С. 36.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
10. Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. - 2008. - № 37. - С. 22 - 25.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
11. Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення концепції загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики Віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки Віл-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки: Розпорядження [Текст]: Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р., № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2008. - № 25-28. - С. 76.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
12. Україна. МОЗ..
Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ/СНІД: наказ МОЗ України від 3 липня 2004 р. № 368 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2007. - № 11. - С. 8.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
13. Україна. МОЗ..
Про затвердження методичних рекомендацій "Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД": наказ МОЗ України від 6 вересня 2006 р. № 597 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 10. - С. 47.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
14. Україна. МОЗ..
Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу: наказ МОЗ України від 17 листопа 2006 р. № 3925 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 12. - С. 101.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
15. Україна. МОЗ..
Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД: наказ МОЗ України від 27 грудня 2007р. [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - № 2. - С. 85.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
16. ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] : Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 140 с. - 7-00.
Шифр: 616.98:578.828(072)+ Авторський знак: В44
17. Чемич, М.Д.
1309 Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 25 с. - 2-22.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
18. Чемич, М.Д.
1310 Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 19 с. - 1-70.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.

Епідеміологія

ОСНОВНА

1 Гоц. Ю. Д.
Епідеміологія [Текст] : Навчальний посібник / Ю. Д. Гоц, І. П. Колеснікова, Г. А. Мохорт. — К. : ВД "Асканія", 2008. — 360 с. — 39-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Г74
Замовити у бібліотеці.
2 Загальна епідеміологія [Текст] / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, Т.А. Романенко. — К. : ВСВ "Медицина", 2010. — 176 с. + Гриф МОН. — 45-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: З-14
Замовити у бібліотеці.
3 Чемич, М. Д.
2832 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з епідеміології [Текст] : для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. І. Ільїна. — Суми : СумДУ, 2010. — 177 с. — 15-80.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
4 2257 Методичні рекомендації до проведення епідеміологічного аналізу [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2009. — 20 с. — 2-10.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
5 2116 Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва. — Суми : СумДУ, 2008. — 92 с. — 7-86.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.

ДОДАТКОВА

1 Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідемології (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 283 с. + Гриф МОЗ. — 20-00
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Е67
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
2 Епідеміологія, лікування та профілактики лямбліозу : методичні рекомендації / Уклад.: К.І. Бодня, О.І. Повгородня, Н.С. Чегодайкіна. — Х. : Харківська мед. акад. післядипломної освіти, 2006. — 30 с.
Авторський знак: Е67
Замовити у бібліотеці.
3 Андрейчин, М. А.
Епідеміологія [Текст] : підручник / М. А. Андрейчин, В. С. Копча. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. — 382 с. + Гриф МОЗ. — 10-00.
Шифр: 616-036.2(075.8) Авторський знак: А65
4 Аналітична епідеміологія: визначення та завдання [Текст] / О. М. Голяченко, А. Г. Шульгай, Н. Я. Панчишин та ін. // Вісник соціальної гігєни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 3. — С. 27 - 30.
Шифр: 614.1 Авторський знак: Г63
5 Чемич, М. Д.
Епідеміологія. Розділ "Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях" : конспект лекцій для студ. 5-го курсу вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1101 "Медицина" / М. Д. Чемич. — Суми : СумДУ, 2007. — 50 с. — 3-78.
Шифр: 616-036.22-085(075.8) Авторський знак: Ч-42
Електронна версія.Замовити у бібліотеці.
6 745 Методичні рекомендації. Малярія: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищих мед. закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. Г. Міщиряк та ін. — Суми : СумДУ, 2004. — 64 с. — 2-24.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
7 Уваренко, А. Р.
Клінічна епідеміологія - наукова основа доказової медицини [Текст] / А. Р. Уваренко, Б. О. Ледощук. — К., 2010. — 216 с. — 57-60.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: У18
Замовити у бібліотеці.
8 Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст] : учеб. пос. / Н.Д. Ющук, М.А. Жогова, В.В. Бушуева, В.Н. Колесова. — М. : Медицина, 1993. — 336 с. — 13875-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Э71
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
9 Эпидемиология и инфекционные болезни: Научный специализированный медицинский журнал; Язык: русский.
10 Власов, В. В.
Эпидемиология (Авторизований доступ) : Учебное пособие для вузов / В. В. Власов. — М. : Гзотар-мед, 2004. — 450 с.
Шифр: 616-036.22(075.3)
Електронна версія.
11 Далматов, В. В.
Современная эпидемиология: предмет, метод, цель [Текст] / В. В. Далматов, В. Л. Стасенко // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2008. — № 5. — С. 8-14.
Шифр: 616-036.22:001.8 Авторський знак: Д15
12 Зуева, Л. П.
Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст] : учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. — СПб. : ООО"Издательство Фолиант", 2005. — 752 с. — 304-00.
Шифр: 616-036.22(075.3) Авторський знак: З-93
Електронна версія.
13 Шляхов, Э. Н.
Практическая эпидемиология [Текст] / Э. Н. Шляхов. — 2-е изд., испр. и доп. — Кишинев : Штиинца, 1981. — 592 с. — 19-80.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: Ш70
Замовити у бібліотеці.
14 Яфаева, Р. Х.
Эпидемиология внутрибольничной инфекции [Текст] / Р. Х. Яфаева, Л. П. Зуева. — Л. : Медицина, 1989. — 168 с. — 0-95.
Шифр: 616.9-363.8 Авторський знак: Я89
Замовити у бібліотеці.
15 Чемич, М. Д.
1308 Методичні вказівки до практичних занять з епідемології екстремальних умов з курсом військової епідеміології [Текст] : для студ. 5 курсу спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2007. — 66 с. — 4-72.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
Чемич, Н. Д.
16 2801 Методические указания для доаудиторной подготовки к практическим занятиям по эпидемиологии / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина. — Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2010. — 187 с.
Електронна версія.
17 2734 Методические указания к освоению практических навыков по эпидемиологии / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2009. — 95 с.
Електронна версія.
18 Методические рекомендации по проведению эпидемиологического анализа : для врачей, врачей-интернов, студ. старших курсов высших медицинских заведений образования III-IV уровней аккредитации / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2009. — 28 с.
Шифр: 616-036.2(072)(0.034) Авторський знак: М54
Електронна версія.

Останнє оновлення (Середа, 24 листопада 2021, 20:31)