Регламент КМРС з дисципліни "Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції"

Регламент розроблений у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.01.2005 р. № 52, наказу Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 49 та наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. № 148.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються на кафедрі у бали у залежності від кількості тем.
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час підсумкового модульного контролю.
Індивідуальна робота у формі доповіді на клінічних конференціях баз кафедр або написання реферату на тему, що не входить у перелік тем змістових модулів і стосуються питань сучасної інфектології.
Індивідуальна робота оцінюється у 8 балів (кожна по 2 бали).
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів (20 балів комп’ютерне тестування, 60 – теоретичний контроль).
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні кожного модуля визначається шляхом множення кількості тем модуля на еквівалент балів за оцінку «задовільно» («3»).
Студент може відпрацювати пропущені теми або перескладати їх на позитивну оцінку викладачу під час його консультацій (індивідуальної роботи зі студентами) не більше 3-х разів під час вивчення модулю, тим самим набрати кількість балів не меншу за мінімальну, щоб бути допущеним до підсумкового модульного контролю.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми і включає стандартизовані форми контролю теоретичної підготовки та контроль професійних умінь. Поточний контроль включає оцінювання рівня знань (тестування проведене онлайн (при самостійній підготовці), усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних задач підвищеного рівня складності), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач III рівня складності, інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого).
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету.
Форма проведення підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції» мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної підготовки (з використанням стандартизованих завдань: тестових завдань формату А у письмовому опитуванні) та контроль професійних умінь (ситуаційні задачі III рівня) відповідно до ОКХ.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів з можливих 80. Доцільно встановити співвідношення балів за теоретичні знання та професійні вміння (зважаючи на їхню провідну роль) як 40-30% : 60-70%.
Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх змістових модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).
Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче:
Бали з дисципліни і відповідна їм оцінка
200-170 балів - 5 (відмінно), зараховано;
169,9-140 балів - 4 (добре), зараховано;
139,9-120 балів - 3 (задовільно), зараховано;
119,9 балів і нижче - 2 (незадовільно),не зараховано.
Оцінювання дисципліни.
Оцінки з дисципліни 2 (незадовільно) виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один змістовий модуль із дисципліни після завершення її вивчення.
Оцінки з дисципліни 2 (незадовільно) виставляється студентам, які не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до модульного підсумкового контролю. Вони мають право на повторне вивчення модулю відповідно до нормативних документів.
Студенти, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зараховано підсумковий модульний контроль мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше 2-х разів.
Крім обов'язкової ІРС, що висвітлена в календарно-тематичному плані, передбачена інша форма ІРС:
- участь у студентському гуртку з підготовкою студентської роботи (публікація тез) + 4 бали до підсумкової оцінки в балах;
- виступ на студентській конференції + 4 бали до підсумкової оцінки;
- призове місце в олімпіаді студентів - за 1 призове місце + 16 балів, за 2-е + 14 балів, за 3-е місце + 12 балів до підсумкової оцінки.

Останнє оновлення (Понеділок, 03 січня 2022, 08:23)