Регламент МРС, стоматологія

РЕГЛАМЕНТ МРС

Регламент розроблений у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.01.2005 р. № 52, наказу Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 49 та наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. № 148.
Кредитно-модульна система передбачає вивчення інфекційних хвороб та епідеміології, структурованих на змістові модулі як логічно завершених частин навчальної програми. Оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок змістових модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок щоденного опитування теоретичної та практичної підготовки та комп’ютерного тестування за темами, які передбачені програмою (включаючи розділи самостійної роботи). Модульно-рейтингова система навчання не скасовує традиційну систему оцінок, а існує поряд з нею, сприяє активній роботі студентів протягом періоду навчання.
Навчанням передбачена вимога 100 % відвідування лекційних та практичних занять.
Рейтинг з дисципліни «інфекційні хвороби З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ» складається з 200 балів.
Навчальна програма з інфекційних хвороб розподілена на 2 змістових модулі, що всього складає 40 годин, з них 6 – лекційні, 24 – практичні заняття, самостійна робота студента – 15.
На кожному практичному занятті студент отримує 2 оцінки: за тестовий контроль максимальна – 2,0 бали; за практичну роботу, усну (письмову) відповідь максимальна – 8-10 балів.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із аудиторною, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час підсумкового модульного контролю.
Індивідуальна робота у формі написання схеми диференціальної діагностики та алгоритму обстеження хворого виконується студентами впродовж змістових модулів. Кожна індивідуальна робота оцінюється у 3 бали.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми і включає стандартизовані форми контролю теоретичної підготовки та контроль професійних умінь. Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань формату А), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач III рівня, інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого).
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Та отримали допуск до іспиту: комп’ютерне тестування (50-100 теоретичних питань), практичне завдання (огляд хворого, складання плану обстеження хворого, плану лікування з обов’язковим виписуванням рецептів).
Підсумковий річний контроль включає:
письмова робота - 40 балів, співбесіда – 40 балів.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів з можливих 80.
Крім обов'язкової ІРС, що висвітлена в календарно-тематичному плані, передбачена інша форма ІРС:
участь у студентському гуртку з підготовкою студентської роботи (публікація тез) + 4 бали до підсумкової оцінки в балах;
виступ на студентській конференції + 4 бали до підсумкової оцінки;
призове місце в олімпіаді студентів - за 1 призове місце + 16 балів, за 2-е + 14 балів, за 3-е місце + 12 балів до підсумкової оцінки.
Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.
Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються на кафедрі у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями, як наведено у таблиці:

Бали з дисципліни

Оцінка за чотирибальною шкалою

200 – 170 балів

«5» (відмінно)

169,9 – 140 балів

«4» (добре)

139,9 -120 балів

«3» (задовільно)

119,9 балів і нижче

«2» (незадовільно)

Останнє оновлення (Понеділок, 29 листопада 2021, 12:41)