Література. Стоматологія

Рекомендована література для самопідготовки з інфекційних хвороб з епідеміологією. Стоматологія

Українською мовою:

ОСНОВНА

1. Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, Н. І. Ільїна [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 288 с.

2. Епідеміологія у схемах : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. Ільїна. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 256 с.

3. Виноград Н. О. Загальна епідеміологія: навч. посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 200 с.

4. Виноград Н. О. Спеціальна епідеміологія: навч. посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 367 с.

5. Виноград Н. О. Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія: Навч. посіб./Н. О. Виноград. – Вінниця.: «Нова книга», 2019. – 308 с.

6. Лінда Дж. Морра І. Шлях до результатів / Лінда Дж. Морра І., Рей К. Ріст – Київ, 2015. – 254.

7. Общая эпидемиология : учебное пособие / Н. А. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – К.: изд. « Медицина», 2015. – 198 с.

8. Епидемиология инфекционных болезней : учебное пособие / Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов, Е. В. Кухтевич, Ю. Ю. Гришина. – 3-е изд. перераб. и доп. – изд. «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 496 с.

9. Инфекционныее болезни и эпидемиология : учебник / В. И. Покровский, Н. И. Брико, Б. К. Данилкин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1008 с. : ил.

10. Epidemiology of infectious disease: manual / M. T. Gafarova. – Simferopol, 2018. – 228 p.

11. Infectious disease : textbook /  O. A. Holubovska, M. A. Andreichyn, Shkurba et al. ; edited by O. A. Holubovska. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 664 p.

12. Pediatric Infectious Disease : textbook (IV a. I) / S. O. Kramariov, O. B. Nadraga, L. V. Pypa et al. ; edited  by S. O. Kramariov, O. V. Nadraga. – 3rd edition. Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 240 p.

ДОДАТКОВА

1. Основы доказательной медицины / Т. Гринхальх; пер. с англ, под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова, В. П. Леонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. — 336 с.

2. Наглядная медицинская статистика : учебное пособие / А. Петри, К. Сэбин ; пер. с англ, под ред. В. П. Леонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 216 с.

3. Медицинская статистика : учеб, пособие / Н.В. Трухачева. — Ростов н/Д : Феникс, 2017. — 324 с.

4. Юнкеров ВН., Григорьев С.Г., Резванцев М.В. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований, 4-е изд., доп.- СПб.: ВМедА, 2018.- 348 с.

5. Інфекційні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської. — 2-е вид. – ВСВ Медицина, 2018. – 688 с.

6. General epidemiology: study guide / N. O. Vynograd.  3-rd ed., corrected.– K. : AUS Medicine Publishing, 2017. – 128 p.

7. 2. Epidemiology / L. Gordis. – fifth edition. – Philadelphia : Saunders Elsevier, 2018. – 398 p.

8. 3.  Comprehensive Textbook of Infectious Disease : M. I. Sahadulla, S. A. Udman. – 2rd edition. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. Limited, 2019 – 835 p.

Російською мовою:

1. Возианова, Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни [Текст] : учеб. пособие В 3 томах. Т.2 / Ж. И. Возианова. – К. : Здоров'я, 2001. – 696 с. + Гриф МОЗ. – 30-00. Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: В64

2. Возианова, Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни [Текст] : учеб. пособие. В 3-х томах. Т.1 / Ж. И. Возианова. – К. : Здоров'я, 2000. – 904 с. + Гриф МОЗ. – 36-00. Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: В64

3. Возианова, Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни [Текст] : учеб. пос.: в 3-х т. Т.3 / Ж. И. Возианова. – К. : Здоров'я, 2002. – 904 с. + Гриф МОЗ. – 42-00. Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: В64

4. Чемич, Н. Д. Инфекционные болезни: классификация, схемы диагностики и лечения [Текст] : учеб. пос. / Н. Д. Чемич, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева ; Под общ. ред. Н.Д. Чемича. – Сумы : СумГУ, 2014. – 276 с. – 58-25. Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: Ч-42

Англійською мовою:

1. Infectious diseases [Текст] : Підручник / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький та ін. За ред. Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 364 с. – 62-00.

Шифр: 616.9(075.8)

2. Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment [Текст] : study aid / M. Chemych, M. Andreychyn, N. Il'yna [et al.]. – Sumy : Sumy State University, 2011. – 270 c. + Гриф МОЗ. – 28-87.

Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: I

Допоміжна.

Українською мовою:

1. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині [Текст] : навч. посіб. / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 500 с. + Гриф МОЗ. – 40-00.
Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: И74

2. Чемич, М. Д.
1981 Методичні рекомендації до обстеження інфекційного хворого та написання академічної історії хвороби [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2008. - 31 с. - 2-38.

3. Чороновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст]: підручник / А. В. Чороновіл, Р. Ю. Грицко. - 2-ге вид., випр. - К.: Медицина, 2011. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 80-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-75

4. Інфекційні хвороби: тестові завдання [Текст]: навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2002. - 236 с. - 4-74.
Шифр: 616.9(072) Авторський знак: Ч-42

5. Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання [Текст]: навч. посіб. / М.Д.Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар,Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2002. - 148 с. - 3-04.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42

Російською мовою:

1. Белоусова, А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии [Текст] : учебник / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 348 с. – (Медицина для вас). – 24-00.
Шифр: 616.9(075.3)    Авторський знак: Б43

2. 2734 Методические указания к освоению практических навыков по эпидемиологии [Текст] / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. – Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. – Сумы : СумГУ, 2009. – 95 с.
Шифр: 616.9(072)(0.034)

3. Методические рекомендации по проведению эпидемиологического анализа [Текст] : для врачей, врачей-интернов, студ. старших курсов высших медицинских заведений образования III-IV уровней аккредитации / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. – Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. – Сумы : СумГУ, 2009. – 28 с.
Шифр: 616-036.2(072)(0.034)    Авторський знак: М54

4. Чемич, Н. Д. Инфекционные болезни: классификация, схемы диагностики и лечения [Текст] : учеб. пос. / Н. Д. Чемич, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева ; Под общ. ред. Н.Д. Чемича. – Сумы : СумГУ, 2014. – 276 с. – 58-25.
Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: Ч-42

5. Чемич, Н. Д. Методические рекомендации по обследованию инфекционного больного и написанию академической истории болезни [Текст] / Н. Д. Чемич, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. – Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. – Сумы : СумГУ, 2009. – 35 с.
Шифр: 616.9-07(072)(0.034)    Авторський знак: Ч-42

6. Чемич, Н. Д. Методические указания к освоению практических навыков по диагностике и лечению инфекционных болезней [Текст] / Н. Д. Чемич, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. – Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. – Сумы : СумГУ, 2009. – 62 с.
Шифр: 616.9-07-08(072)(0.034)    Авторський знак: Ч-42

7. 3504 Методические указания для доаудиторной подготовки к практическим занятиям по дисциплине "Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции" [Текст] : для студ. старших курсов высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации / Н. Д. Чемич, Н. Г. Малыш, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. – Електронне видання каф. інфекційних хвороб з епідеміологією. – Суми : СумДУ, 2013. – 218 с.
Шифр: 616.98:578.828ВІЛ(072)(0.034)

Англійською мовою:

1. Chemych, M. D. 2729 Methodical recommendations for before class preparation to practical classes of infectious diseases (module 1) [Текст] / M. D. Chemych, N. I. Il'ina, V. V. Zakhlebaeva. – Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. Sumy : Sumy State University, 2010. – 210 c.
Шифр: 616.9(072)(0.034)

2. Encyclopedia of infectious diseases. Modern methodologies [Текст] / Edited by Michel Tibayrenc. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & sons, Inc., 2007. – 806 p.
Шифр: 616.9(0.034) Авторський знак: E

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт МОЗ України http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

2. Офіційний сайт кафедри інфекційних хвороб СумДУ http://infection.med.sumdu.edu.ua/

3. Офіційний сайт ВАІ http://aiddu.org.ua/

4. Офіційний сайт АІС http://infectolog.org.ua/

5. Сайт ВООЗ http://www.who.int/ru/

6. Журнал «Інфекційні хвороби»  http://217.196.164.19/ukr/kafedra/journals.php

7. Сайт Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби в практиці лікаря інтерніста: сучасні аспекти» http://conf.med.sumdu.edu.ua/wordpress/

Останнє оновлення (Середа, 05 січня 2022, 19:03)