Інфекційні хвороби у стоматології

Мета дисципліни "Інфекційні хвороби та епідеміологія" її місце в системі підготовки фахівця

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціалізація - 221 Стоматологія
Галузь знань - 22 Охорона здоров'я
Кваліфікація - Магістр стоматології. Лікар стоматолог.

Викладання курсу “Інфекційні хвороби та епідеміологія” починається на 4 курсі після вивчення базових дисциплін.

Передбачається формування знань та вмінь, набуття практичних навичок, які забезпечують клінічну діагностику інфекційних хвороб, що найчастіше зустрічаються, карантинних інфекцій, раціональне використання лабораторних та інструментальних методів обстеження хворих, призначення адекватного етіотропного та патогенетичного лікування, невідкладної допомоги, а також проведення первинних протиепідемічних заходів.
Мета встановлюється на основі освітньо-професійної програми підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Цілі (кінцеві і конкретні) сформульовані з точки зору „професійної діяльності” з урахуванням відповідних таксономічних рівнів.

Кінцеві цілі дисципліни:

Вміння абстактно мислити, аналізувати та синтезувати інформацію при роботі з поширеними інфекційними хворобами
Знання та розуміння предметної області та предметної діяльності при роботі з інфекційними хворими та при проведенні протиепідемічних заходів.
Здатність виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб.
Здатність інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при різних інфекційних хворобах
Вміння ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних хвороб
Здатність здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику різних інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними
Спроможність демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці інфекційних хвороб державною мовою
Вміння демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження, знати про використання інформаційних та комунікаційних технологій при необхідності.
Бути здатним до пошуку, опрацювання та інтерпретації результатів специфічних методів обстеження за наявності поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної
Бути здатним до адаптації дій при діагностиці невідкладних станів та наданні допомоги на догоспітальному етапі, вміти працювати в команді та окремо при наданні невідкладної медичної допомоги.
Проводити епідеміологічний аналіз, прогнозувати наслідки інфекційних захворювань для здоров'я людини

Останнє оновлення (Четвер, 22 вересня 2022, 06:14)